Ga direct naar hoofd-inhoud »

Doorzoek site
                                Alle prijzen zijn inclusief BTW     © Denatuursteensite.nl
Volg ons :    Webshop keurmerk Valebo bouwmaterialen

Disclaimer

Foutieve weergave op deze website
Denatuursteensite.nl doet zijn uiterste best om artikelen / producten juist weer te geven. Mocht er onverhoopt een foutieve prijs worden vermeld dan betekent dit niet dat Denatuursteensite.nl het artikel / product voor de foutieve prijs moet leveren. Bij constatering hiervan neemt Denatuursteensite.nl zo snel als mogelijk contact met u op. Mocht u daarna van de opdracht af willen zien, dan hebben wij daar alle begrip voor.

Gebruik van deze website
De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Ondanks het feit dat Denatuursteensite.nl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Denatuursteensite.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Denatuursteensite.nl kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Intellectuele eigendomsrechten
Denatuursteensite.nl, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo´s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Denatuursteensite.nl over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Hyperlinks naar deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Denatuursteensite.nl.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Denatuursteensite.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten die gemaakt worden voor het inhuren van derden zoals tegelzetters, aannemers e.d. die om welke reden dan ook niet verder kunnen met hun werkzaamheden. Denatuursteensite.nl zal nooit de kosten vergoeden die ontstaan zijn door een product die gebreken blijkt te hebben of voor het niet op tijd uitleveren van producten.

Denatuursteensite.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt Denatuursteensite.nl geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (1) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (2) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (3) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Denatuursteensite.nl wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (4) het verlies van gegevens, (5) downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (6) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Denatuursteensite.nl.

Toepasselijk recht
Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen
Denatuursteeensite.nl behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

Copyright 2015 Denatuursteensite.nl.

Colofon
Het grafisch ontwerp, de technische realisatie en de hosting van deze website wordt verzorgd door Kwaaijongens.